Themenweg • Rundtour

Bergbauwanderweg Silbersteig (Rundweg 1)

Leicht

1:56 h
5.75 km
233 m
233 m

Auslastung
 

keine Infos vorhanden

Parken
 

keine Infos vorhanden

Anreise ÖPNV
 

Details der Tour

Empfohlene Jahreszeit

 • J
 • F
 • M
 • A
 • M
 • J
 • J
 • A
 • S
 • O
 • N
 • D
Dauer
1:56 h
Distanz
5.75 km
Aufstieg
233 m
Abstieg
233 m
Höchster Punkt
404 hm
Tiefster Punkt
244 hm
Kondition
Technik
Landschaft
Erlebnis

Besonderheiten der Tour

Kulturelle Sehenswürdigkeiten

Wegebeschaffenheit

86 % Naturnah
5 % Asphalt
9 % Feinschotter
0 % Sonstiges

Wegmarkierung

Beschreibung

ZweiTälerLand Tourismus · CC BY-SA

","geocoordinates":{"longitude":7.936257,"latitude":48.06612},"highlight":false,"id":"d819f889-26fe-444d-9177-dda40e0d33f0","invisible":false,"latitude":48.06612,"license":"cc-by-sa","locale":"de","longitude":7.936257,"name":"Besucherbergwerk Suggental","sourceInformationLink":"","tipFamous":false,"tipHighlight":false,"tipIdyllic":false,"tipNatural":false,"tipOffTheTrack":false,"tipOnlyHere":false,"tipPopular":false,"tipTypicalForRegion":false,"type":"point","updatedAt":"2022-04-14T21:06:08","primaryCategory":{"id":"e33f5691-b227-49a6-ac7e-2ff21ffebb85","name":"Bergwerk","nameWithParents":"POI und Infrastruktur \u00bb Besichtigung \u00bb Bergwerk","rootline":["4c5fffa9-b6df-4ca6-98aa-063d848b4e0b","7f5285f8-e8e1-4ea4-8f96-54ad072ee66a","e33f5691-b227-49a6-ac7e-2ff21ffebb85"],"rootlineNames":["POI und Infrastruktur","Besichtigung","Bergwerk"],"type":"point","invisible":false},"address":{"id":"680040a9-b582-4a66-ad15-252fb0b25c0d","name":"Dr. Wolf-Dietrich Bock","street":"Berliner Stra\u00dfe","streetNumber":"112","zip":"79211","city":"Denzlingen","state":"Baden-W\u00fcrttemberg","stateCode":8,"country":"DE"},"client":{"id":"657bb533-007d-4a22-8bd0-4658907c4f7a","name":"Waldkirch","url":"","logo":null,"legalClient":{"id":"149913ee-34ea-406d-8bcf-0071f3a3aeca","name":"ZweiT\u00e4lerLand","url":"https:\/\/www.zweitaelerland.de\/","logo":{"id":"1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9","name":"64d32220869ee4a62ed41277108ae95c__5e7e5d5813467.png","description":"","url":"https:\/\/mein.toubiz.de\/storage\/client\/logo\/64d32220869ee4a62ed41277108ae95c__5e8487220d9a2.png","preview":{"image\/jpeg":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=jpg","image\/webp":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=webp"},"sizes":{"thumb":{"image\/jpeg":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=64&h=64&fm=jpg","image\/webp":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=64&h=64&fm=webp"},"medium":{"image\/jpeg":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=jpg","image\/webp":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=webp"}},"license":"none","path":"client\/logo\/64d32220869ee4a62ed41277108ae95c__5e8487220d9a2.png"}}},"author":"ZweiT\u00e4lerLand Tourismus","copyright":"","externalIds":{"toursprung":"20570215","toubizLegacyRemoteId":"stg_775124d1465e64b956c817fea605a968","toubizLegacy":"poi.320"},"languages":["de"],"awards":[],"permissions":{"read":true,"write":false,"delete":false},"capacity":{"totalCapacity":null,"prediction":null,"predictionFor":null,"predictionNotice":null,"currentLevel":null,"currentLevelType":null,"currentLevelUpdatedAt":"2021-10-04T11:37:45","currentLevelPercentage":null},"classifications":[],"webMediaLinks":[],"point":{"openingTimes":{"mode":"open_on_inquiry","description":"","definitions":[]}},"sourceSystemInformation":[{"name":"mein.toubiz","createdItem":false,"lastTouchedAt":"2022-04-14T21:06:08","firstTouchedAt":"2022-04-14T21:06:08","comment":null}],"area":{"zipCodes":[]}}],"tourStages":[],"tourStagesVariants":[],"tourStartParking":[],"tourStartPublicTransport":[],"tourSupport":[{"abstract":"","apiVersion":1,"currentInformation":"","description":"","geocoordinates":{"longitude":7.9610142,"latitude":48.0939396},"highlight":false,"id":"8c554d91-0211-44b7-be42-c554fed0443c","invisible":false,"latitude":48.0939396,"license":"cc-by-sa","locale":"de","longitude":7.9610142,"name":"Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel","sourceInformationLink":"","tipFamous":false,"tipHighlight":false,"tipIdyllic":false,"tipNatural":false,"tipOffTheTrack":false,"tipOnlyHere":false,"tipPopular":false,"tipTypicalForRegion":false,"type":"point","updatedAt":"2022-04-14T21:05:25","primaryCategory":{"id":"27771a6d-3260-4c02-ae2a-a165250c703a","name":"Wanderverein","nameWithParents":"POI und Infrastruktur \u00bb Verein \/ Club \u00bb Wanderverein","rootline":["4c5fffa9-b6df-4ca6-98aa-063d848b4e0b","a5ab81a7-b653-4195-88d9-0d6f53687b75","27771a6d-3260-4c02-ae2a-a165250c703a"],"rootlineNames":["POI und Infrastruktur","Verein \/ Club","Wanderverein"],"type":"point","invisible":false},"address":{"id":"931e3ef0-9e3e-4efb-99c8-facb30d921ff","name":"Schwarzwaldverein Waldkirch-Kandel","street":"","streetNumber":"","zip":"79183","city":"Waldkirch","state":"Baden-W\u00fcrttemberg","stateCode":8,"country":"DE"},"client":{"id":"149913ee-34ea-406d-8bcf-0071f3a3aeca","name":"ZweiT\u00e4lerLand","url":"https:\/\/www.zweitaelerland.de\/","logo":{"id":"1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9","name":"64d32220869ee4a62ed41277108ae95c__5e7e5d5813467.png","description":"","url":"https:\/\/mein.toubiz.de\/storage\/client\/logo\/64d32220869ee4a62ed41277108ae95c__5e8487220d9a2.png","preview":{"image\/jpeg":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=jpg","image\/webp":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=webp"},"sizes":{"thumb":{"image\/jpeg":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=64&h=64&fm=jpg","image\/webp":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=64&h=64&fm=webp"},"medium":{"image\/jpeg":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=jpg","image\/webp":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=webp"}},"license":"none","path":"client\/logo\/64d32220869ee4a62ed41277108ae95c__5e8487220d9a2.png"},"legalClient":{"id":"149913ee-34ea-406d-8bcf-0071f3a3aeca","name":"ZweiT\u00e4lerLand","url":"https:\/\/www.zweitaelerland.de\/","logo":{"id":"1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9","name":"64d32220869ee4a62ed41277108ae95c__5e7e5d5813467.png","description":"","url":"https:\/\/mein.toubiz.de\/storage\/client\/logo\/64d32220869ee4a62ed41277108ae95c__5e8487220d9a2.png","preview":{"image\/jpeg":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=jpg","image\/webp":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=webp"},"sizes":{"thumb":{"image\/jpeg":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=64&h=64&fm=jpg","image\/webp":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=64&h=64&fm=webp"},"medium":{"image\/jpeg":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=jpg","image\/webp":"https:\/\/mein.toubiz.de\/api\/v1\/file\/1ab795f2-987d-47cf-bb21-e9d3feac3fd9\/cae691\/view?w=500&fm=webp"}},"license":"none","path":"client\/logo\/64d32220869ee4a62ed41277108ae95c__5e8487220d9a2.png"}}},"author":"ZweiT\u00e4lerLand Tourismus","copyright":"","externalIds":{"toursprung":"68340914"},"languages":["de"],"awards":[],"permissions":{"read":true,"write":false,"delete":false},"capacity":{"totalCapacity":null,"prediction":null,"predictionFor":null,"predictionNotice":"","currentLevel":null,"currentLevelType":"absolute","currentLevelUpdatedAt":"2021-10-04T16:18:37","currentLevelPercentage":null},"classifications":[],"webMediaLinks":[],"sourceSystemInformation":[{"name":"mein.toubiz","createdItem":false,"lastTouchedAt":"2022-04-14T21:05:25","firstTouchedAt":"2022-04-14T21:05:25","comment":null}],"area":{"zipCodes":[]}}],"pointGettingTherePublicTransport":[]},"seo":{"id":"20323b7a-cf16-4f06-b6ae-2d48215f6440","metaTitle":"","metaDescription":"","noIndex":false,"openGraphDescription":"","openGraphImage":null,"openGraphTitle":"","canonicalLink":"","searchKeywords":""},"tags":[]}'>